Denominación

Proxecto “Construíndo futuro: Obradoiros de acción socioeducativa con menores en situación de vulnerabilidade social.

Contidos

 • Hábitos de vida saudable
 • Prevención de consumos: adiccións con e sen substancia
 • Saúde sexual
 • Diversidade afectivo-sexual e de xénero
 • Xénero e feminismo
 • Educación intercultural

Obxecto

 • Satisfacer as carencias básicas e potenciar todas as capacidades para lograr a inserción, o pleno desenvolvemento, integración e participación na vida social e persoal
 • Preténdese propiciar unhas condicións favorables, que incidan en actitudes e hábitos persoais adecuados e que preveñan a aparición de situacións de risco e escasa integración social, mellorando as relacións familiares e coa contorna, fomentando a saúde en todas as súas dimensións, favorecendo unha mellora da autoestima, os hábitos de vida e a adquisición de competencia social e realizando un traballo de compensación educativa

Datas

Instalacións

Lugar

Horario

Cada grupo asistirá un día (2 horas) nos horarios seguintes:

,

Persoas destinatarias

Taxa

De balde

Unidade tramitadora

Prazo e lugar da solicitude

As solicitudes poderán presentarse no rexistro municipal.

O prazo de presentación de solicitudes abrirase o día 20 de setembro ata esgotar prazas.

Forma de selección das persoas participantes

Derivación a través do servizo Sociocomunitario

Observacións

 • O Concello reservase a posibilidade de anular esta actividade, no caso de que non se cubra o 60% da participación prevista
 • O alumnado seleccionado, será informado telefonicamente da súa admisión.
 • O alumnado terá que comprometerse a cumprir as normas do curso.
 • Deberase indicar na solicitude, o centro de ensino no que se está matriculado.
 • O número de prazas por grupo adaptaranse ás medidas de prevención específicas establecidas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivadas do COVID-19 na comunidade autónoma de Galicia.

Documentación a presentar coa solicitude

 • Anexo II: Autorizacións
 • DNI da persoa que vai participar na actividade
 • Informe educativo ou social

Información

Concello de Narón

Servizo Sociocomunitario

Praza de Galicia S/N

15570 Narón

981 337700 ext 1111/1108/1109