Denominación

Obradoiro de coro da Capo

Contidos

Para o cumprimento dos obxectivos programarase a formación en base aos seguintes contidos formativos:
-A respiración
-A proxección do son
-Rutina de quecemento vocal
-Técnicas de rehabilitación vocal
-Cantar en grupo con distintas harmonías
-Hixiene vocal
-Diferenciación de estilos e a súa técnica
-Impostación vocal
-Mellorar o uso e o rendemento da propia voz
-Coñecemento do instrumento vocal para o seu correcto desenvolvemento en escena
-Vocalización e dicción
-Técnicas de relaxación
-Exercicios de técnica vocal especializados en diferentes métodos

Obxecto

Os obxectivos desta actividade son os seguintes:
-Adquirir a técnica vocal (respiración, colocación, proxección, correcta posición corporal)
-Adquirir unha rutina vocal de quecemento para sacar o mellor partido a nosa voz.
-Controlar a respiración coordinándoa coa fonación.
-Conseguir un control do diafragma para unha correcta emisión da voz.
-Establecer unha rutina de quecemento vocal.
-Traballar a impostación vocal, para conseguir o maior rendemento fonatorio, utilizando de forma natural os resoadores naturais que propagan a son.
-Posuír un autocontrol sobre a voz, interiorizalo e automatizalo, para evitar reincidir en erros previos ou vicios.
-Concienciar do propio instrumento vocal e a súa clasificación cara unha elección correcta do repertorio do cantante.
-Aprender a disciplina do canto en grupo, desinhibición, harmonías, dúos, empaste de voces.
-Traballar con diferentes harmonías e estilos musicais.
-Controlar as tensións que nos entorpecen a correcta emisión da voz e crear consciencia do noso corpo ao cantar.

Datas

Lugar

Horario

Persoas destinatarias

Unidade tramitadora

Máis información

Se desexas participar na actividade, preme no seguinte botón para acceder á sede electrónica e información complementaria: